โครงงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบสิ่งกีดขวาง มหาวิทยาลัยรังสิต วิชา PHY 122 (เนื้อหาของโครงงานทั่งหมดจะอยู่ในส่วนของสารบัญเว็บนะครับ)

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

เขียนโดย Mt awaydo วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554


1. ศึกษาการทำงานของระบบการหลบหลีกภายในหุ่นยนต์

 
2. สร้างสถานการณ์ เพื่อหาขีดความสามารถสูงสุดในการทำงานของหุ่นยนต์
 
3. ศึกษาปัญหาที่พบ ของวัสดุที่มีราคาถูกในการสร้างหุ่นยนต์


ขอบเขตโครงงาน
 
      
1. การจำลองเหตุการณ์ (simulation) ดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมและตัวหุ่นยนต์จำลองขึ้นในคอมพิวเตอร์และสร้าง โปรแกรมเพื่อทดสอบการทำงาน โดยการจำลองเหตุการณ์นี้จะดำเนินการจำลองระบบที่ใช้ Fuzzy Logic และระบบที่ใช้ Artificial Potential Field และนำมาเปรียบเทียบในการทำงานภายใต้ตัวแปรต่าง ๆ และเก็บข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือข้อดีข้อเสียต่อไปนี้

        2. การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการจำลองเหตุการณ์และการใช้งานสภาพแวดล้อม จริงเพื่อนำมาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ sensor และผลจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อการทำงานหุ่นยนต์ เมื่อเทียบกับการจำลองเหตุการณ์ในคอมพิวเตอร์ที่ค่าทุกค่าเป็นค่าที่แน่นอน ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น